Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

voorwaarden/disclaimers

algemene voorwaarden

Indien geen andere regeling schriftelijk is overeengekomen, worden al onze werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011. Klik hier voor het downloaden van de DNR 2011. Iedere aansprakelijkheid van EEvolv3D en allen die daar werkzaam zijn is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

website

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit EEvolv3D iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

emails

Per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en valt onder het briefgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. EEvolv3D staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. EEvolv3D heeft zorg besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie dient de ontvanger de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. E-mail berichten worden door EEvolv3D niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

digitale tekeningen, BIM en documenten

EEvolv3D niet aansprakelijk voor de juistheid van specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere bij de vigerende  tekeneigenschappen   behorende   digitale   attributen.   De ontvanger   mag   de   informatie   uitsluitend   gebruiken   als   onderlegger   voor haar   werkzaamheden.   Het   auteursrecht   berust   bij   EEvolv3D.   Ontvanger   mag   gegevens   /   tekeningen   niet   wijzigen zonder   toestemming   van   EEvolv3D.   Indien   voor wijziging   van   gegevens/tekeningen   toestemming   is   verleend,   gelden   de volgende  voorwaarden.   Bij   bewerking  van  digitale  bestanden  van  EEvolv3D door   de   ontvanger   of   derden,   dient   de   onderhoek   van  EEvolv3D te   worden   vervangen   door   een   onderhoek   van   de betreffende partij. De ontvanger is verantwoordelijk voor de inhoud van de digitale   informatie   en   het   up   to   date   houden   van   de   digitale   bestanden voor zichzelf en derden.

Afbeeldingen

Het gebruik van afbeeldingen van EEvolv3D is toegestaan in overleg mits vermeld wordt dat deze door EEvolv3D geproduceerd zijn. Bij online uitingen waarbij beelden van EEvolv3D worden gebruikt dient tevens een link naar onze website te worden geplaatst.